Strona główna
Zagrożenia


Nieczyszczone kanały instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich elementy składowe – mogą się stać źródłem niebezpiecznych substancji takich jak m.in. grzyby, cząsteczki organiczne i zapachy.
Kanały doprowadzające powietrze ulegają stałym zanieczyszczeniom, ich zewnętrze i wewnętrzne powierzchnie zostają pokryte pyłem i różnymi substancjami w tym biologicznymi i chemicznymi
Zanieczyszczenie biologiczne są lub były żywymi organizmami są to m.in. pyłki roślin, bakterie i wirusy oraz pleśnie.
Zanieczyszczenie chemiczne – wewnętrzne – emitowane przez materiały budowlane, wyposażenia, urządzenia biurowe takie jak drukarki laserowe, ksero kopiarki oraz środki czystości są głównym powodem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego.
Zanieczyszczenia chemiczne – zewnętrzne przenikają wraz z powietrzem zewnętrznym
Ustalono, że:
nawet najdoskonalszy system filtrów powietrza nie eliminuje zjawiska osadzania się zanieczyszczeń wewnątrz instalacji;
zanieczyszczenia pomieszczeń pochodzą często z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
zagrożenia dla zdrowia człowieka są większe w przypadku budynków klimatyzacyjnych niż pozostałych;
osadzanie się wewnątrz instalacji łatwopalnych i wybuchowych zanieczyszczeń stanowi duże zagrożenie, dotyczy to szczególnie budynków biurowych i instalacji kuchennych;
Stąd prosty wniosek:
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny podlegać kontroli, przeglądom i czyszczeniu.
Kontrola roczna to sprawdzenie technicznej sprawności:
elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych;
Kontrola wykonywana co najmniej raz na 5 lat polega na:
sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu.
Czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych powinno odbywać się – co najmniej raz w roku jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)
Ponadto na właścicielach i zarządach obiektów spoczywają dodatkowe obowiązki:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999r. w prawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 74/99) określa warunku technicznej użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi.
W dokumencie tym stwierdza się, że:
warunku i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacyjnych oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowego czynnika dostarczonego za pomocą tych urządzeń i instalacji;
instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie;
instalacje i urządzenia wentylacyjne w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność funkcjonowania;
w okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, należy zapewnić pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń;
realizacje wykonywanych inspekcji i robót konserwacyjnych i remontowych;
realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru.
2. W Rozdziale VI Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 kwietnia 2002r.)
W dokumencie tym stwierdza się, że:
wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrze, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu;
urządzenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco- wentylacyjne powinny być tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany;
w pomieszczeniach o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz;
urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatycznej powinny być zabezpieczone przez zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym – recyrkulacyjnym, za pomocą filtrów.

Nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone – co najmniej w filtry klasy G4. Natomiast nawilżacze – co najmniej w filtry klasy F6, określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów.

webmaster : CTA Polska
wszelkie prawa zastrrzeżone :: IATelekom 2006